BEYAZ İNŞAAT ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ

KVKK ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Beyaz İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi (“Beyaz İnşaat”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

  1. Beyaz İnşaatTarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Ad, soyadı, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe, doğum tarihi, fotoğraf, yabancı dil bilgisi, mezun olunan veya eğitimine devam ettiğiniz okullara dair bilgiler, askerlik bilgisi, referans verileri, medeni hali, çocuk sayısı, adres, telefon numarası, katıldığınız kurslara dair sertifikalarınız, adli sicil bilgisi ve sürücü belgesini içeren kişisel verileriniz.

2.Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Beyaz İnşaat tarafından işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

  1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizde online olarak veya şahsen başvuru halinde fiziki ortamda doldurulan iş başvuru formu aracılığı ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  1. Veri Güvenliği

Beyaz İnşaat, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Beyaz İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

Adres : 2.Ulus Mahallesi Gümüş Sokak Beyazgül Apt. No:8 Daire:11 Etiler Beşiktaş / İstanbul

Telefon : 444 29 30

e-posta info@beyazinsaat.com.tr

  1. Başvuru Hakkı

Kişisel Verilere dair tüm talepler Beyaz İnşaat KVKK Komitesi tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin Beyaz İnşaat’ın yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda Beyaz İnşaat, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.